İHALE SÜREÇLERİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

1
İHALE SÜREÇLERİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ
Değerli Müşterilerimiz;
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kadirli Belediye Başkanlığı
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma
yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak siz
gerçek kişi müşterilerimizi ve/veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Veri Kategorileri Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler
Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, İmza Sirküsü, İmza Beyannameniz,
İletişim Verisi Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz
Hukuki İşlem
Verisi
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler
Müşteri İşlem
Verisi
Fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz
Fiziksel Mekan
Güvenliği Verisi
Güvenlik kamerası kayıtlarınız
Finans Verisi Banka hesap bilgileriniz
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
  Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;
  · Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  · Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  · Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  · Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
  · İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  · İhaleye Katılan Firmaların ve Çalışanlarının Yetkinliğinin Tespiti
  · İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  · İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  · Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  · Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  · Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  2
  · Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  · Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  · Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  · Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
  · Başta Kadirli Belediye Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay Olmak Üzere
  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  · Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  · Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp
  ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
  · İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi
  kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz;
  bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli
  teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,
  · Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu
  kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri
  yürütebilmemiz,
  amaçları ile elde edilecek, işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek,
  sınıflandırılacaktır.
  3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
  Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve
  mevzuat gereği sayıştaya, savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi
  verebilmek için; ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum
  ve kuruluşlarına, Kamu İhale Kurumuna, Kadirli Belediye Başkanlığına, Yargı Makamlarına,
  Emniyet Güçlerine, İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali
  müşavirlere, Hukuk bürolarına, Banka ve finans kuruluşlarına aktarılabilecektir.
  4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler
  Nelerdir?
  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i)
  kanunlarda açıkca öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
  getirebilmesi için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
  doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
  gerekli olması (iv) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri
  sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenecektir.
  İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4.
  Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak;
  3
  a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
  b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
  d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
  edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
  otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek,
  kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda
  belirtilen yerlere aktarılabilecektir.
  5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl
  Erişebilirsiniz?
  Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
  hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin
  kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
  KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
  Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Kadirli Belediye Başkanlığı’na yazılı olarak veya
  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi( kadirlibelediyesi@hs01.kep.tr), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi
  tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı
  bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
  Veri Sorumlusu: Kadirli Belediye Başkanlığı
  Adres: Ş. Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı, No: 257 Kadirli/ Osmaniye
  Mail: admin@kadirli.bel.tr