KADİRLİ

Kadirli İlçesi çok eski çağlardan beri çeşitli uygarlıkların yaşamış olduğu Çukurova' da kurulmuş olup, ilçenin tarihi ana hatları ile bu bölgenin tarihi ile paralellik arz eder. Kadirli ara dönemlerde fazla sayıda el değiştirmelere konu olmuştur. Adana ovası Hükümdarı Asativatas M.Ö. 800 yıllarında ilçeye bağlı Karatepe-Aslantaş' ta bir uç kale kurmuştur.

Romalılar döneminde FLAVİOPOLİS adı ile görkemli bir kent olan Kadirli' de bu dönemi belgeleyen eserler bulunmaktadır. Bunlar İmparator Hadrianus' un (M.S. 117-1389 ) anıtsal tunç heykeli, bugün şehrin altında kalmış bulunan 6-7 dönümlük alana yerleşik Roma Hamamı, M.S. 5. Yüzyıla ait bir Roma Bazilikası olan Ala cami ve yakın çevredeki bir çok diğer eser ve anıtlardır.

Bölgeye 7. Yüzyılda ilk Müslüman orduları, Abbasiler ve Selçuklular dönemlerinde de Türkler girmişlerdir. 1515 yılında Osmanlı Padişahı Yavuz Selim Kadirli’yi Osmanlı topraklarına katmıştır. Osmanlı döneminde Maraş Beylerbeyliğine bağlı bir sancak ( Kars-ı Maraş, Kars-ı Zül Kadriyye ) olan Kadirli 1865 yılına kadar Müteselsillikle idare edilmiş, 1865 yılında ilçe haline getirilmiş ve 1872 yılında merkezde belediye kurulmuştur. Şehre Osmanlı döneminde “ Kars-ak-eli” , Pazaryeri” ve “Kars Pazarı” gibi değişik adlar verilmiş, İlçe 1928 yılında KADİRLİ adını almıştır.  Kadirli 1. Dünya Savaşı sonunda 14 Mart 1919’da Ermeni ve Fransızlar tarafından işgal edilmiş; 7 Mart 1920’de ise düşman işgalinden kurtarılmıştır.

The history of Kadirli:
Kadirli has been founded on Çukurova, where many civilizations have lived since the ancient times. So the history of the town is paralel with the history of this region.Time to time the management of Kadirli has changed hands. Asativas, the ruler of lowland

Adana , built up an edge castle at Karatepe-Aslantaş at b.c. 800 .There are many historical artifacts that are documenting the romanic period  when Kadirli was a magnificent town known as Flaviopolis.These artifacts are ; the bronze stature of the emperor Hadrianus (a.d. 117_1389) , the Romanian hammam ,that was built on a 6-7 acres area, is under the city today, the Alacami which is a Romanain basilica that belongs to the 5th century a.d. and very other valuable monuments and artifacts. The first muslim armies have entered the region at the 7th century and the first turkish armies have enetered at the period of Abbasid caliphate and sultanate of Rum. In 1515 Yavuz Selim, the Otoman emperor, has entegrated Kadirli to Ottoman empire.

Kadirli was a sanjak which was dependent on Maraş subdivision of Ottoman empire . Kadirli had been managed by the beylerbeys as subdivisions of Ottoman Empire until 1865. In 1865 Kadirli was announced as town and in 1872 minicipality was founded in the center of the town.The city has been called as Kars-ak-eli, Pazar yeri and Kars pazarı time to time. Since 1928 the town has been called as Kadirli. On march 1919 at the end of  world war 1, Kadirli was invaded by Armenian and French armies .On 7 march 1920 kadirli was saved from enemies.